Actualitat Notícies

FASE 2 PLA REACTIVA.CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA D'AJUDES LOCALS A AUTÒNOMS, MICROMPRESES I PIMES PER A lA REACTIVACIÓ ECONÒMICA LOCAL

CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA D'AJUDES LOCALS A AUTÒNOMS, MICROMPRESES I PIMES PER A la REACTIVACIÓ ECONÒMICA LOCAL  (FASE 2 PLA REACTIVA)

Per acord de Ple de data 30/07/2020 s'aproven les bases reguladores per a la concessió en regim de concurrència competitiva d'ajudes locals a autònoms, microempreses i pimes per a la reactivació econòmica local (Fase 2 Pla Reactiva)

RESUM

Objectiu i línies d'ajuda

 • Objectiu: L'objecte de la present convocatòria és la concessió d'ajudes destinades a fer costat a establiments, autònoms, micropymes i pimes de Catarroja, per a  que puguen continuar amb les seues activitats empresarials, minimitzant la situació de tancaments de negocis i evitant la destrucció d'ocupació. Aquest suport consisteix en ajudes econòmiques que tenen la naturalesa de subvencions i que es concediran a persones físiques i jurídiques que tinguen la seua activitat econòmica en el terme municipal de Catarroja.

Programa 1. Foment de noves activitats

 • Beneficiaris: Autònoms, professionals, micropymes i pimes que hagen iniciat la seua activitat entre el 01/01/2020 i el 30/10/2020 i aquesta activitat es desenvolupe a Catarroja
 • Cuantia: Màxim 1.500 €. L'import màxim de la subvenció podrà arribar a cobrir fins al 100% de les despeses de primer establiment i despeses d'inici,  sense superar la quantitat màxima de 1.500 €, excepte en el cas que el sol·licitant no tinga un establiment comercial físic o compartisca lloc de treball amb habitatge habitual, i en aquest cas el màxim a concedir serà de 500 €.
  • Despeses subvencionables: Entre altres, i a manera d'orientació, es consideraran despeses elegibles:
   Despeses relacionades amb l'inici de l'activitat
   Despeses relacionades amb l'establiment comercial,
   Despeses relacionades amb consultories o assessories,
   Despeses derivades de l'obtenció de certificacions oficials en matèria d'igualtat, 

Despeses relacionades amb la implantació de mesures de seguretat enfront de la COVID-19 i l'adquisició de material de protecció COVID per a l'establiment o com a protecció persona

Programa 2.  Consolidació i modernització de l'establiment comercial

 • Beneficiaris: Autònoms, professionals, micropymes i pimes l'activitat de les quals s'haguera iniciat amb anterioritat a 01/01/2020 i aquesta activitat es desenvolupe a Catarroja
 • Cuantia: L'import màxim de la subvenció podrà arribar a cobrir fins al 100% de les despeses subvencionables sense superar la quantitat màxima de  1.000 €. La quantia a sol·licitar no podrà ser inferior de 300 €. La quantitat a subvencionar es calcularà sobre els justificants en factures de les despeses subvencionables aportades pel sol·licitant.
 • Despeses subvencionables: Entre altres, i a manera d'orientació, es consideraran despeses elegibles:

Despeses relacionades amb l'establiment comercial,
Despeses relacionades amb consultories o assessories,
Despeses derivades de l'obtenció de certificacions oficials en matèria d'igualtat, 
Despeses relacionades amb la implantació de mesures de seguretat
Despeses relacionades amb la implantació de mesures de seguretat enfront de la COVID-19 i l'adquisició de material de protecció COVID per a l'establiment o com a protecció personal.

Per al cas de persones beneficiàries que no tinguen establiment físic, únicament podran presentar en aquest apartat, les despeses relacionades amb l'adquisició de material per a implantació de mesures de seguretat enfront del COVID-19, i en aquest cas, la inversió mínima ha de ser de 100€, i l'import màxim de la subvenció podrà arribar a cobrir fins al 100% de les despeses subvencionables sense superar la quantitat màxima de  300 €.

Programa 3. Ajudes al foment i estabilització d'ocupació

 • Beneficiaris: Autònoms, professionals, micropymes i pimes situats en el terme de Catarroja independentment de la seua data d'inici d'activitat
 • Despeses subvencionables.L'objecte de les ajudes són les noves contractacions realitzades des del 01/01/2020 o la transformació de contractes temporals en indefinits realitzats des del 01/01/2020.
 • Cuantia: Les contractacions, per a ser subvencionables, hauran de tindre com a mínim una duració de 6 mesos i una jornada mínima del 50%.
  • Si el contracte és a jornada completa, es concedirà una quantia de 1000 € per cada contractació nova o transformació que es realitze. La quantia màxima a concedir per empresa en cas de jornada competisca serà de 3.000 € amb independència del nombre de treballadors que contracte.
  • Si el contracte és a jornada parcial 50%, es concedirà una quantia de 500 €. La quantia màxima a concedir per empresa en cas jornada parcial serà de 1.500 € amb independència del nombre de treballadors que contracte.
  • Si el contracte és amb jornada parcial superior al 50% la quantia es prorratejar *á aplicant-se el mateix percentatge de jornada sobre la quantitat de la jornada completa. La quantia màxima a concedir es prorratejarà en la mateixa proporció.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds per a l'obtenció d'ajudes a les quals es refereixen aquestes bases s'iniciarà l'endemà al de la seua publicació en el BOP 11/08/2020 i finalitzarà el 30 d'octubre de 2020

Per a aquest tràmit és necessària la SIGNATURA DIGITAL. En cas de no tindre-la podrà triar una persona que sí que la tinga i que actue en aquest tràmit com a representant o sol·licitar-la en la OIAC.

Si el contracte és amb jornada parcial superior al 50% la quantia es prorratejará aplicant-se el mateix percentatge de jornada sobre la quantitat de la jornada completa. La quantia màxima a concedir es prorratejarà en la mateixa proporció.

 

© 2015 - Ajuntament de Catarroja - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball