Actualitat Notícies

AJUDES MUNICIPALS COVID 19

AJUDES URGENTS A PERSONES EN RÈGIM AUTÒNOM, I MICROMPRESES PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19.

Per acord de Ple de data 15/05/2020 s'aproven les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència competitiva d'ajudes urgents a persones en règim autònom, i micrompresas per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID19.

EXTRACTES DE RESOLUCIONS DE CONCESIÓ:

 

REQUERIMENS I PROPOSTES DE DENEGACIÓ

 

 

RESUM

Objectiu i línies d'ajuda

 • Objectiu: Ajudar autònoms, professionals i microempreses,  a  cobrir despeses de la seua activitat davant la situació derivada de la crisi sanitària provocada pel COVID19 i que no han sigut coberts per altres subvencions.
 • Línies d'ajuda.
  • Activitas tancades pel decret d' alarma. (línia 1) 
   • Persones físiques o jurídiques que la seua l'activitat haja sigut objecte de suspensió com a conseqüència de les mesures establides en els decrets d'alarma.
    Quantia: 900€
  • Actividats no obligades a tancar però amb disminució d'ingressos.(línia 2)
   • Per a persones físiques o jurídiques  que no puguen acollir-se al criteri de la línia 1 i hagen experimentat una reducció dels seus ingressos en cas de mantindre l'activitat, en almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. Podran sol·licitar la línia 2 si  els ha sigut resolta favorablement la prestació extraordinària per cessament d'activitat aprovada per l Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, després de la declaració de l'estat d'alarma. Atés que s'entén que aquesta circumstància ha sigut justificada en aquesta administració
    Quantia: 600€
 • En  el cas que el sol·licitant tant de la línia 1 com de la línia 2 desenvolupe la seua activitat professional o comercial anara d'un establiment comercial o en el seu habitatge habitual la quantia serà de 300 €.
 • Procediment de concessió: Criteri data i hora registre d'entrada
 • Condicions per a poder sol·licitar l'ajuda:
  • Tindre menys de 10 treballadors.
   Haver obtingut uns rendiments nets de l'activitat econòmica en l'exercici 2019 inferior a  els 45.000 €
  • Tindre l'activitat iniciada amb anterioritat al 14 de març de 2020
  • El sol·licitant no pot tindre un contracte per treball  per compte d'altri des del 14 de març de 2020 o data posterior ni estar cobrant una prestació per desocupació.
  • La persona beneficiària es  compromet a mantindre la  activitat oberta com a mínim fins al 30/12/2020

Documentació necesària

Per a aquest tràmit és necessària la SIGNATURA DIGITAL. En cas de no tindre-la podrà triar una persona que sí que la tinga i que actue en aquest tràmit com a representant o sol·licitar-la en la OIAC.

 La documentació que s'haurà de presentar serà:

 • Instància sol·licitud. Model a emplenar i signar electrònicament.
 • Autorització relativa a la representació (només en el supòsit que la sol·licitud la present una altra persona en qualitat de representant de la persona sol·licitant).Model a emplenar. En aquest cas el sol·licitant la signarà a mà i es pujarà el document escanejat.
 • Fulla de domiciliació bancària. Model a emplenar i signar
 • Formulari de dades. Emplenar en línia. No és necessari signar.
 • Declaració responsable. Model a emplenar i signar
 • Autorització perquè l'Ajuntament faça la consulta de dades. Model a emplenar i signar
 • En el cas de sol·licitar la línia 2. Adjuntar la resolució aprovatòria Prestació Extraordinària d'autònoms COVID (tramitada per la Mútua).
 • En el cas de tindre treballadors al seu càrrec. Adjuntar la relació nominal de treballadors (RNT-TC2) del mes de febrer .
 • En el cas de ser persona jurídica adjuntar escriptura de constitució.
 • Quant tinga tots els documents signats haurà d'accedir al tràmit a través de la plataforma i pujar allí tots els documents

Impresos associats per a emplenar i signar

Termini de sol·licitud

El termini de sol·licitud serà d'un mes i s'iniciarà  l'endemà a la publicació al BOP ( Publicació en el BOP el 26/05/2020)

El termini de sol.licitud será del 27 de maig al 27 de juny, tots dos inclosos

 

© 2015 - Ajuntament de Catarroja - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball